انگشتان عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال) در کارشناسی

  • 2021-07-2

قیمت اف سی ال امروز 0 دلار با حجم معاملات 24 ساعته 0 دلار است. قیمت اف سی ال در 24 ساعت گذشته 0% افزایش داشته است. عرضه گردش سکه 100,000,000 اف سی سی و عرضه کل 100,000,000 اف سی سی است. اگر به دنبال خرید یا فروش اف سی ال هستید, پنکیک سواپ (نسخه 2) در حال حاضر فعال ترین صرافی است.

زنجیره هوشمند بایننس چیست?

انگشتان عبور قرعه کشی رمز یک شبکه پرداخت مالی غیر متمرکز است که بازسازی پشته پرداخت سنتی در بلاکچین است. این شرکت از سبدی از استیبل کوین های فیات استفاده می کند که به طور الگوریتمی توسط ارز ذخیره خود تثبیت شده است تا پرداخت های قابل برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های مالی را تسهیل کند. از دسامبر سال 2020 این شبکه حدود 299 میلیارد دلار برای بیش از 2 میلیون کاربر معامله کرده است.

انگشتان عبور نمودار قرعه کشی رمز (اف سی ال)

دارندگان انگشت عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال) سکه

در مجموع 0 دارنده توکن اف سی ال

نشانی مقدار توکن درصد
1 0ایکسبی762993ای717سی757ف سی61527ف1بیک84فد0دفسی بی سی 74,225,000 اف سی سی 74.23%
2 0ایکسکاک4ف9ف7د897ب48ب3165791394بیسی93276092سی سی 10,000,000 اف سی سی 10.00%
3 0ایکس3ب114د0سی30949925271ای7ای92ف55ایف4ف0082فیب 4,000,000 اف سی سی 4.00%
4 0ایکسد4ایکس41576402815ف330ف88ب5د885176499ب044191 2,447,950 اف سی سی 2.45%
5 0ایکس7ف739ف9819ف02ف8ا531د68299چ7563714الکترونیکی8 2,000,000 اف سی سی 2.00%
6 082524بیبیسی90د960198د53ب984د775355ب338 1,690,000 اف سی سی 1.69%
7 0ایکس5ب93ای91878ب8289ایک93030509ه3183ای705ای8 515,699 اف سی سی 0.52%
8 0ایکس4ایکس40ای83اد39دف0با30ب02289د28ف5دیب0ب1360بیسی 500,000 اف سی سی 0.50%
9 0ایکسد8643270د25بد90د6ب370بد29بدب4948974ف9 500,000 اف سی سی 0.50%
10 0ایکس117ف سی7د0ب5ب256ا964ا4ا16بیفدب404ا2اف 500,000 اف سی سی 0.50%
11 0ایکس2787660کاب19سی43ب5ایک10ایک9ب325د7ایک56514 500,000 اف سی سی 0.50%
12 0ایکس3ب75ب674448413د138ه94ف878725ب13ه0ب2د23 500,000 اف سی سی 0.50%
13 0ایکس145ای4ب60ف841د75د56سیک6ف82ا8ف9ا65ب45815ب 500,000 اف سی سی 0.50%
14 07ایکس438ب41806643521524ف203245ف77بعد از ظهر8516 500,000 اف سی سی 0.50%
15 084د4د84س563ی01023383د218015فد12543 500,000 اف سی سی 0.50%
16 0ایکس1کا29ب88د07ج83بد94ف896ف4ف765د2601بد4بد9 500,000 اف سی سی 0.50%
17 00830465د2ا0ا006ا82ب5دف3527ج5697ه9ف15 500,000 اف سی سی 0.50%
18 0ایکس3ایکس15377ا75ا282اف 2اف 0د63223دفا9د0ف87د6ا 17,900 اف سی سی 0.02%
19 0ایکس2676ای770996افد2343ف0د671دف7ف19اد78ب 7000 اف سی سی 0.01%
20 0 اکسسید1اف61462722ا1فادب8ا83ا62178د2ب65د00ج 6,995 اف سی ال 0.01%
21 0ایکسا3213ی62د27د7ف25فد86 سی سی4ا39077 سی سی713سی اف 5000 اف سی سی 0.01%
22 03217189د89287ا2بدک0اب0باب73ج4ب836 5000 اف سی سی 0.01%
23 0.25.3.9.2.09.867ف87ف1106400فی43.474د0 5000 اف سی سی 0.01%
24 0ایکس37ایکس29ب7241722د1د41824900639ک99ب4ف81ب 5000 اف سی سی 0.01%
25 0ایکس دی اف 12ایکس759د071547339493یب199د7705 5000 اف سی سی 0.01%
26 0ایکسسیدی39154064607اف50اف46ف15974کا62دسی926فسی2 5000 اف سی سی 0.01%
27 0ایکس سی178488ب798ب83بد6اضافه50ا0ج6949ف559د28 5000 اف سی سی 0.01%
28 0ایکس0د54ب87ف6ف5د6ج4ج39090ف3544ه37د14ه2فب8 4000 اف سی سی 0.00%
29 0ایکس68ا31668ا826ا4ا6485دفبک2136ا08ا80946ب6 4000 اف سی سی 0.00%
30 0کابد8ک0363688ب3ف4ف3فباد56596ف1ب997ب1 3000 اف سی سی 0.00%
31 0 ایکس بی اف 2 اف 27ب2029یب274767602د3114دا3بی30سی سی 2,600 اف سی سی 0.00%
32 0ایکسد5452889266266ف6ف32ف7د26د6ف2765د4د7د 2000 اف سی سی 0.00%
33 0ایکس348469فیدف0د224135273866924ب53دا756 2000 اف سی سی 0.00%
34 0ایکسد7ایکس2ای032با0ایس50ا6195د07ها3بی5فک807653دی7 2000 اف سی سی 0.00%
35 0ایکس4سی21دب89ا53سی7970734ف9ا13ا646486ف611ب 2000 اف سی سی 0.00%
36 0xbadb7cd5a91c7c2798daabc9850216fe91781391 2000 اف سی سی 0.00%
37 0ایکس3بی24بیسی3ف856856473154اب0560493ف196127 2000 اف سی سی 0.00%
38 0ایکس23د19ف9ف6575115بیف297د69ف211723928د874دبی 2000 اف سی سی 0.00%
39 0ایکسد590سی7دسی1فبف935888455955کا9257اف8د371 2000 اف سی سی 0.00%
40 0x14222dedbbd362047d3420eb917cd931f3544bdd 2000 اف سی سی 0.00%
41 0ایکس4بد4ف05ای7901ایک348ف9د0دف9سی1سیبی6ف048بیسی1بیسیبیسی 2000 اف سی سی 0.00%
42 0ایکسا96ای1ب7442ف55یاک5ایک8927177دیف1دبی9301 2000 اف سی سی 0.00%
43 0ایکس9156ب10س325د51اب839د48071467سک96اب8ف5 2000 اف سی سی 0.00%
44 0ایکس753225د7دد27د16ف18اف8د2244ف7بیسی7د76158 2000 اف سی سی 0.00%
45 0xde695e9105bdbffbddffb4516fe6b76754205ac2 2000 اف سی سی 0.00%
46 0ایکس2ایکسب93470540ب028ایفبر339دی5کیلوسیب2698دی371بیسی6 2000 اف سی سی 0.00%
47 0ایکس16فا2ب744593ف922275727ف8ابا5963374653 2000 اف سی سی 0.00%
48 0ایکسب2با10ف5897ف8750ف3555788ب4ا59ا9ف0 سی 2000 اف سی سی 0.00%
49 0ایکس6س1880362ا62ی6ف79ب3783ج5باعت5ب79سیب7ا1 2000 اف سی سی 0.00%
50 0.65.35.03.6.31.5.5.6.993د44ب61626202 1,500 اف سی سی 0.00%

انگشتان عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال)تاریخچه تجارت

انگشتان عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال)لیست سکه در مبادلات

مبادله قیمت نهایی لیست تاریخ
پنکیک سواپ (نسخه 2) -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
ام دی ایکس -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
بیسیاسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
انیسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
مبادله ایستگاه -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
پنیر -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
3تغییر -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
بیسکس -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
اتوفارم -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
اپسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
بیکریسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
بیسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
شبکه 1 اینچ در کارشناسی -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
پاراسواپ -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ
پیونکس -- نوامبر-27-2022 12: 24 به وقت گرینویچ

انگشتان پشتیبانی کیف پول عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال) بیپ-20

ترک یک پاسخلغو پاسخ

انگشتان عبور هزینه قرعه کشی رمز

می خواهم به دانستن شدن انگشتان عبور قرعه کشی قیمت رمز? در اینجا و همچنین سایر اطلاعات مفید در مورد این نوع ارز رمزنگاری شده وجود دارد. در TheBitTimes. Com ما مطالب ارزشمندی مانند 1 اف سی ال به دلار را جمع می کنیم و در اختیار شما قرار می دهیم تا بتوانید سرمایه گذاری مطلوبی انجام دهید و نتیجه مثبتی داشته باشید.

همه اطلاعات شما ممکن است در مورد انگشتان دست عبور دیدگاه رمز قرعه کشی و هزینه نیاز

با توجه به TheBitTimes. Com, شما از جدیدترین اخبار مطلع خواهید شد. اولا, همه می توانند امروز با قیمت رمز قرعه کشی انگشتان عبور کنند – این داده ها با سرعت بالایی تمدید می شوند زیرا ما از تمایل شما برای داشتن اطلاعات به روز در دست قدردانی می کنیم. در مرحله دوم, شما قادر به از طریق جنبه های مهم زیر نگاه کنید: درپوش بازار نشان می دهد که ارزش جمعی از تمام سکه به فروش می رسد, کم/ارزش بالا نشان می دهد که ارزش حداقل و حداکثر 1 سکه در میان دیگر مبادلات سهام, و حجم ارزش کل معاملات در سهام در یک روز است. بدین ترتیب, شما یک سوال ندارد: چقدر است انگشتان عبور ارزش رمز قرعه کشی?'همه داده ها به طور کامل تجزیه و تحلیل و برای راحتی شما معرفی شده اند!

اگر شما در انگشتان دست عبور قرعه کشی نمودار قیمت رمز مشتاق, پیشنهاد ما این است – فقط دوره شما نیاز را انتخاب کنید (از جانب 1 روز به حداکثر) و یک تجزیه و تحلیل کامل از سقوط و رشد خود را در طول دوره مناسب. برای اضافه کردن به, TheBitTimes. Com دفع از اخبار موضعی در مورد انگشتان عبور قرعه کشی رمز نرخ فعلی و تغییرات احتمالی خود را, انگشتان فعلی ارزش رمز قرعه کشی با پیش بینی های بعدی و چشم انداز رشد عبور. با تشکر از ما در مورد جدیدترین گرایش ها در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب شده به شما اطلاع داده می شود!

قیمت انگشتان عبور رمز قرعه کشی است (اف سی ال) امروز?

یک انگشت عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال) سکه در حال حاضر می تواند برای حدود خریداری شود 0 0.0285944.

چگونه می توانم خرید من انگشتان عبور رمز قرعه کشی (اف سی ال)?

بهترین روش برای خرید توکن قرعه کشی ضربدری انگشتان استفاده از مبادله است مثلا در پنکیک سواپ (و2), ام دی ایکس, بی اس ویپ, انیسواپ, مبادله ایستگاهی, پنیرسواپ, او3 مبادله, بی اس ایکس, اتوفارم, میمون, بیسواپ, بیسواپ, شبکه 1 اینچی در کارشناسی, پاراسواپ کارشناسی, پیونکس.

انگشتان عبور رمز قرعه کشی چیست (اف سی ال) قرارداد هوشمند نشانی?

نشانی رسمی قرارداد هوشمند 0ایکس808د1409د719587اب01ف9587د26ف2ف2ف4 سی است.

انگشتان عبور رمز قرعه کشی چیست (اف سی ال) بازار کلاه امروز?

انگشتان عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال) کلاه بازار است.

گذشته چه خبر 24 انگشتان ساعت عبور رمز قرعه کشی (اف سی ال) حجم معاملات?

حجم معاملات توکن قرعه کشی انگشتان در 24 ساعت گذشته $ ن/ال بود که تقریبا 0.00 درصد از کل بازار فعلی خود را دارد.

چقدر پول در انگشتان عبور رمز قرعه کشی است (اف سی ال) استخر نقدینگی?

وجود دارد N / یک در (نفر/یک) انگشتان عبور رمز قرعه کشی (اف سی ال) استخر نقدینگی.

چگونه بسیاری از مردم در حال برگزاری انگشتان عبور قرعه کشی رمز (اف سی ال)?

56 دارندگان انگشت عبور رمز قرعه کشی وجود دارد (اف سی ال), که شامل 2 دارندگان بزرگ (کیف پول با بیش از 12متر اف سی ال)

توجه: سرمایه گذاران باید زمان را به تحقیق هر محصول داده شده قبل از سرمایه گذاری وجوه خود را.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.